Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: raad smarageagh | Results: 271 (first 200 shown)

raad smarageagh dirt track

raad (=Ir. ród, Sc.G. rathad) (f.) pl. raaidyn direction, road, roadway, route, track, trail, way: Vod uss y raad y yeeaghyn dou gys y cheshaght shoh? Bible; (town) road; vent, vent-hole; where, whereat: raad bollagh ad stoyral ny ourallyn-arran Bible; via, by, by way of; towards, to, to meet; wherein; whereinto [English; from Cl.Ir. rót, róat]


Inexact matches:

ard-raad mooar traffic artery

ard-raad yiarn arterial line

ass raad out of the way: scugh-jee yn kiap-snapperal ass raad my phobble. Bible

Cren raad Whence: Cren raad yioyms feill dy choyrt da ooilleyn pobble shoh? Bible

Daa Raad Two Roads: As hie ad rhymboo, as hooar ad y lhiy kianlt cheu-mooie jeh'n dorrys, ayns boayl va daa raad cheet dy cheilley: as deayshil ad ee. Bible

derrey raad nyn raad elley (yn) this way or that way: hie jaagh yn ard-valley seosesyn aer, as hie nyn dappee voue dy chosney roue, yn derrey raad nyn raad elley Bible

drogh-haghyrt raad traffic accident

Fo Raad Under the Road

fo raad (to be); (dy ve) in operation: Bee seyraad-mooireen fo raad ayns shen roish foddey. BS

fosley raad access

goaill raad prevailing, prevalent: Ta gioot myr jewel costal ayns ny sooillyn echeysyn ta goaill eh: te goaill raad ayns dy chooilley chooish. Bible

lhiggey'n raad (da) let go: tra va Joshua er lhiggey'n raad da'n pobble Bible

Lieh Raad Half Way

Noa Raad New Road

obbree raad navvy

oirr raad wayside

Raad Baldwin Baldwin Road

Raad Barroole Barrule Road

Raad Bassag Tennis Road

Raad Belmont Belmont Road

Raad Bridjeen Oystercatcher Road

Raad Bromet Bromet Road

Raad Brunswick Brunswick Road

Raad Buck Buck's Road

raad carriads carriage drive

Raad Chiarnys Demesne Road

raad cloaie stone road

Raad Clypse Clypse Road

raad coon narrow road

Raad Creesteen Christian Road

Raad Darragh Oak Road

Raad Devonshire Devonshire Road

raad dooint no thoroughfare

Raad Drineagh Thorny Road

raad dronnagh switchback

raad elley elsewhere: hie jaagh yn ard-valley seose 'syn aer, as hie nyn dappee voue dy chosney roue, yn derrey raad n'yn raad elley Bible

raad ennagh somewhere: Agh ta fer ayns raad ennagh [jeh'n scriptyr] gymmyrkey feanish, gra, Cre ta dooinney, dy vel oo aggindagh er? Bible

raad erbee any place, anywhere: Raad erbee cheauys oo eh, hassys eh. DF

raad follit by-way

raad gleashtan motor-road

Raad Greeba Greeba Road

Raad Harcroft Harcroft Road

Raad Hildesley Hildesley Road

Raad James James Road

Raad Julian Julian Road

Raad Kiarkylagh (Y) Circular Road

Raad Laburnum Laburnum Road

Raad Lancaster Lancaster Road

raad laue by-road

Raad Lhean Broadway

Raad Lhiouan Elm Tree Road

raad liauyr good way: Ta foast raad liauyr ayd ry-gholl. DF; long road

Raad Marathon Marathon Road

Raad Marrey Marine Drive

raad marrey bund, coast road, seaway

raad mooar COMPARE raad-vooar highway, main road, major road, public way, trunk road: Veih Ballakilpheric ghow mee y bayr ta goll seose da'n raad mooar er y clieau, faggys da'n tholtan aynsyn va Thom Dipper baghey Coraa

Raad Nalbin Albany Road

Raad Palatine Palatine Road

Raad Peveril Peveril Road

Raad Quiggin Viking Road

raad shaghnee by-pass

raad sheear westing

Raad Sniaul Snaefell Road

Raad Somerset Somerset Road

raad stiagh adit, access, way in: Yn Spyrryd Noo cowraghey liorish shoh, nagh row yn raad stiagh gys yn ynnyd smoo casherick foast jeant foshlit, choud as va'n chied chabbane-agglish foast ny hassoo Bible

Raad Sulby Sulby Road

Raad Tinvaal Tynwald Road

raad tram tram-track

raad ushtey waterway

Raad Vannin Mannin Road

Raad Walpole Walpole Road

Raad Westmoreland Westmoreland Road

raad yiarn railway, railway line

raad-yiarn caabil cable railway

Raad-Yiarn Sniall Snaefell Mountain Railway

Raad-Yiarn Sniaul Snaefell Mountain Railway

Raad-Yiarn Vannin Isle of Man Railway

Raad York York Road

slane raad all the way: jimmee eh ayns slane raad Ghavid e ayr Bible; (y); (the) whole hog

un raad one way

ass y raad amiss: Ta shiu geearree as cha vel shiu geddyn, er-y-fa shiu geearree ass y raad Bible

Bing Kiedyn Arraghey Raad (f.) Road Transport Licensing Committee

cassey veih'n raad (as road) turn off

cheet fo raad projected

cheet roish er y raad waylay

Close Raad y Wyllin Mill Road Yard

Corneil Raad Doolish Douglas Road Corner

corys raad yiarn railway system

coyrt raad da allow, permit

crossag raad yiarn (f.) railway crossing

cur ass y raad clear away, disaccustom

cur raad da allow, permit: Nish er-y-fa shen, cur raad da nyn yeearree Bible

dagh ooilley raad everywhere

ec cheu yn raad at the roadside

er y raad on the road, on tour: yiare feallagh elley banglaneyn jeh ny biljyn, as skeayl ad ad er y raad. Bible

er y raad dy valley homeward bound: Nish hie eh er e hurrys derrey haink eh gys yn Raue as tra v'eh er vaghey ayns shen choud as baillesh, ren eh toshiaght er y raad dy valley; huitt eh feer ching, as haink eh dy ve feer ghraney. Coraa

er y raad magh outbound; on the way out: Ny fuuirree dy hymsaghey'n chooid ayd ny cooid ny paitchyn er y raad magh Dhoor

er y raad thie homeward bound: As myr v'eh er y raad thie, ny hoie ayns e ainagh Bible

fosley yn raad da facilitate: Va genney dy phooar syn ard shen nish kyndagh rish baase y ghaa ree lajer Eadgar (ayns 975) as Aaloo (ayns 981), as she shoh ren fosley yn raad da sleih elley dy heiy stiagh ayn. GB

fys yn raad y ghoaill orientate

Garee ny Raad Road Shrubbery

giarrey raad yiarn railway cutting

giarrey yn raad jeh cut in

goaill yn raad 1 excel a: Lhig da goaill yn raad echey hene. DF; 2 take the way a: as cha keoi shen vad, nagh by-lhoys da dooinney erbee goaill yn raad shen Bible

goll ass y raad deviate: Fakin nish dy vel ooilley fo mollaght (myr ta'n phadeyr David gymmyrkey feanish) ta goll ass y raad as er-shaghryn veih annaghyn Yee PB1765

gow dty raad (impv) begone

jannoo yn raad ec (dy); (to) wend

kione y raad head of the way: as reih uss boayl [dy hyndaa]; reih eh ec kione y raad gys yn ard-valley Bible

lhiggey'n raad da let go: Agh nee oo dy shickyr lhiggey'n raad da'n chenn ushag, as nee oo goaill ny hein, dy vod eh ve mie mayrt, as dy vod dty laghyn 've beayn. Bible

lhiggey yn raad da liberate, set free: choud as v'eshyn lhiggey yn raad da'n pobble. Bible

lhig-ym y raad da I will let go

obbree raad yiarn railwayman, platelayer

oirr faiyragh y raad grassy road verge

portagh raad yiarn railway embankment

Raad Anagh Coar Anagh Coar Road

Raad Balley Gawne Ballagawne Road

Raad Balley Kermeen Ballakermeen Road

Raad Balley'n Ard Ballanard Road

Raad Balley Phesson Ballafesson Road

Raad Balley Vale Ballavale Road

Raad Bayr Drommey Ridgeway Road

Raad Broogh y Traie Strand Road

Raad Cooyl Chreg ny Baa Creg ny Baa Back Road

Raad-Cooyl ny Marrey Back Marine Road

raad d'eddyn shin where to find us

raad er lheh by-road

Raad Henn Cheeill Lonan Lonan Old Church Road

Raad Kione y Ster Conister Road

Raad Kirree Varrey Storm Petrel Road

Raad Magher y Farrane Spring Field Road

Raad Mooar Bainnagh Milky Way: Dy hoilshagh, ayns y speyr yn Raad Mooar Bainnagh daue Coraa

Raad Mooar Gorree Milky Way

Raad Mooar Ree Gorree Galaxy, Milky Way: Dy vaghey ayns shoh wass marish ny seihlltee - As neayr's ny laghyn shen, she 'Raad Mooar Ree Gorree', Ta'n ennym er y Vayr nyn vud ny Manninee! Coraa

Raad Noa Balley Chashtal New Castletown Road

raad noi shen in the opposite direction

raad ny coshee pedestrian way

Raad ny Keylljyn Groves Road

Raad ny Kiare as Feed Four and Twenty Road

Raad ny Killey Church Road Marina; Church Road

Raad ny Marrey Marine Road, Maine Road

Raad Phoyll Dooee Poyll Dooey Road

Raad Poyll Roish Pulrose Road

Raad Purt ny h-Inshey Peel Road

Raad Strooan ny Keylley Woodbourne Road

Raad Strooan y Chrink Cronkbourne Road

Raad Thie Saggyrt Vicarage Road

Raad Valley Killey Ballakilley Road

Raad Vradda Heear Bradda West Road

raad y Chiarn way of the Lord: Jean-jee aarloo raad y Chiarn, kiartee-jee ayns yn eaynagh raad-mooar da'n Jee ain. Bible

Raad y Droghad Bridge Road

raad yiarn beg scenic railway

raad yiarn feeacklagh rack railway

raad yiarn fo-halloo tube, tube railway

raad yiarn keyl light railway, narrow-gauge railway

Raad-yiarn Lectragh Vannin Manx Electric Railway

raad yiarn ynnydoil local railways

Raad y Logh Lake Road

Raad yn Aaie Holmfield Road

Raad yn Elveeish Switzerland Road

Raad yn Ooylagh Orchard Road

Raad y Phlaase Palace Road

Raad y Phurt Harbour Road

Raad y Reayrt Ard High View Road

Raad y Toor Tower Road

Raad y Traie Shore Road

raad y vaaish death's door, dying, moribund, way of death: va Hezekiah ching, as ayns raad y vaaish Bible

Raad y Vagher Oarn Barley Field Road

reaghey yn raad da route

shass raad tou stand still

Shenn Raad ny h-Awin Old River Road

Shenn Raad Valleychashtal Old Castletown Road

Skeym Kianglee Sthie Ellan Raad Road Island Inner Link Scheme

sleih er yn raad passer-by

Stashoon Raad-Yiarn Valley Chashtal Castletown Railway Station

Steat-Jeadys Close-Eeast Raad y Wyllin Mill Road Fish Yard Industrial Estate

Steat-Jeadys Close Raad y Wyllin Mill Road Yard Industrial Estate

stiurey raad dty vea hene controlling your own destiny

tannaghtyn er yn raad lie off; keep on the road

traaght raad yiarn rail traffic

Raad erbee cheauys oo eh, hassys eh Quocunque Jeceris Stabit , Wheresoever you throw it, it will stand

Milky Way (n.) Bow Ghorree, Raad Mooar Gorree, Raad Mooar Ree Gorree; Raad Mooar Bainnagh

access (n.) cair entreil; entreilys; raad stiagh; (v.) fosley raad

by-road raad er lheh; raad laue

way of death (n.) raad y vaaish: I set before you the way of life, and the way of death - ta mee soiaghey kiongoyrt riu raad y vea, as raad y vaaish Bible

wayside (n.) cheu y vayr, oirr raad; lhiatteen raad: Eli sat upon a seat by the wayside watching - va Eli ny hoie er stoyl rish lhiatteen raad Bible

everywhere (adv.) dagh ooilley ard; dagh ooilley raad: English is spoken everywhere - Ta Baarle loayrit dy-chooilley raad. JJK idiom; dagh ooilley voayl: Man is everywhere the same - Ta dooinney yn lheid cheddin dy- chooilley raad. JJK idiom; dagh ynnyd; gagh ynnyd; ooilley mygeayrt: The water had got in everywhere - Va'n ushtey er jeet stiagh ooilley mygeayrt. DF idiom

this way or that way (yn) derrey raad nyn raad elley

homeward bound er y raad dy valley; er y raad thie

route bollagh; coorse; raad; (v.) jannoo coorse da, reaghey yn raad da

Snaefell Mountain Railway (n.) Raad-Yiarn Sniaul, Raad-Yiarn Sniall

by way of raad: To go by way of the wood - Dy gholl raad ny keylley. DF idiom

road2 (n.) (town) raad: The road is forty metres broad - Ta'n raad daeed meter er lheead. DF idiom

track1 (n.) lorg, rane; raad: On the right track - Er y raad kiart. DF idiom; (v.) lorgey, shelg er

creg (f.) pl. creggyn crag, rock, tor: Raad urley 'syn aer, raad ard-nieu er creg Bible

Albany Road (n.) Raad Nalbin

allow1 (v.) coyrt raad da; cur kied da; cur raad da; lhiggey da: Won't you allow me to remain in bed a little longer? - Nagh lhig oo dou tannaghtyn my lhie red beg ny sodjey? JJK idiom; surral

anywhere (adv.) boayl erbee; raad erbee: You won't find better hats anywhere - Cha now idd ny share raad erbee. JJK idiom

Baldwin Road (n.) Raad Baldwin

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog