Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: Rhumsaa | Results: 57

Rhumsaa (f.) Ramsey, Raven's Isle, Raven's River: Ta shin shiaulley lesh Rhumsaa. DF; Wild Garlic River


Inexact matches:

Barrantee Rhumsaa Ramsey Commissioners

Meoiryn-Shee Rhumsaa Ramsey Police: My ta fysseree erbee ayd, loayr rish meoiryn-shee Rhumsaa, my sailt, er 81 22 34. BS

Rheynn-reihys Rhumsaa Constituency of Ramsey

Thie-fuinnee Rhumsaa Ramsey Bakery

Kemmyrk Nadoor Marrey Rhumsaa Ramsey Marine Nature Reserve

Lhoob Geyre Rhumsaa Ramsey Hairpin

Scoill Ghrammadys Rhumsaa (f.) Ramsey Grammar School

Sheshaght Ghareydys Rhumsaa (f.) Ramsey Horticultural Society

Taishbynys Roar Bree Rhumsaa Ramsey Bike Show

Thie-lheihys Cheerey Ardjyn Rhumsaa Ramsey and District Cottage Hospital

Ramsey (n.) Rhumsaa: I did not stay at Ramsey - Cha hannee mee ec Rhumsaa. JJK idiom

Ramsey Bakery (n.) Thie-fuinnee Rhumsaa

Ramsey Commissioners (npl.) Barrantee Rhumsaa

Ramsey Police (npl.) Meoiryn-Shee Rhumsaa

Raven's Isle (n.) Rhumsaa

Raven's River (n.) Rhumsaa

Wild Garlic River (n.) Rhumsaa

mrastyr afternoon snack, evening meal: Va Barrantee y Valley Rhumsaa er chuirrey shin gys mrastyr ec y Thie-oast Baie Rhumsaa. Coraa

ventyrys initiative: Hug caairliagh Varrantee Rhumsaa faaue dy row treealtys Rhumsaa er jeet rish kyndagh rish genney ventyrys veih'n reiltys. BS

Constituency of Ramsey (n.) Rheynn-reihys Rhumsaa

Ramsey Hairpin (n.) Lhoob Geyre Rhumsaa

Ramsey Bike Show (n.) Taishbynys Roar Bree Rhumsaa

Ramsey Grammar School (n.) Scoill Ghrammadys Rhumsaa

Ramsey Horticultural Society (n.) Sheshaght Ghareydys Rhumsaa

Ramsey Marine Nature Reserve (n.) Kemmyrk Nadoor Marrey Rhumsaa

Ramsey Police Station (n.) Stashoon Meoiryn-Shee Rhumsaa

Ramsey and District Cottage Hospital (n.) Thie-lheihys Cheerey Ardjyn Rhumsaa

lieh-raad halfway, midway: Lieh raad eddyr Doolish as Rhumsaa. DF

anchored akerit; kianglt; (ny) lhie ec acker; raadey: The boats were anchored in the shelter of Ramsey Bay - Va ny baatyn raadey ayns fastee Vaie Rhumsaa. DF idiom; staikit

boats (npl.) baatyn: The boats were anchored in the shelter of Ramsey Bay - Va ny baatyn raadey ayns fastee Vaie Rhumsaa. DF idiom

midway leagh; lieh-raad: Midway between Douglas and Ramsey - Lieh raad eddyr Doolish as Rhumsaa. DF idiom

nephew (n.) mac braarey: The priest whose nephew went to Ramsey last month - Yn saggyrt ta'n mac braarey echey hie gys Rhumsaa. DF idiom; mac shayrey; neear

shelter (v.) aaghtaghey, cur fastee da, goaill fastee, keiltyn; (n.) bwaane; fastee: The boats were anchored in the shelter of Ramsey Bay - Va ny baatyn raadey ayns fastee Vaie Rhumsaa. DF idiom

ard-phlan master plan: Shoh lhiasaghey da Ard-Phlan son lhiasaghey-thieys eddyr Bayr Rhumsaa as Bayr Balley Poer ec Purt ny h-Inshey. BS

baihaghey drown; invest: Ta Barrantee Rhumsaa goll dy resooney vel ad arryltagh dy chooney lesh croo plan dy haraghey yn balley as baihaghey argid ayn. BS

barrantagh pl. barrantee commissioner, guarantor, sponsor: Ta Barrantagh ayns Rhumsaa, Richard y Radlagh, shirrey aa-reayrtys jeh coarys-coonee keeshyn yn Ellan ec çhaglym noght. BS; dependable, trustworthy

bun-earrooagh digital: Ta ronsaghtyn goll er mychione y maarleeys jeh hellvaneyn shooylagh as shamraigyn bun-earrooagh ayns Rhumsaa. BS

bunraghtoil constitutional: Dooyrt Allan Bell, oltey jeh'n Chiare as Feed son Rhumsaa, dy jinnagh cur lesh stiagh billey elley myr lhiasaghey, dy jinnagh eh chyndaa cooishyn bunraghtoil bun ry skyn. Dhoor; constitutionally

carradje pl. carradjyn carrot: Shiaghteeyn ny s'anmey va'n feeaih fyrryn goit ec inneen veg as carradje eck faggys da Rhumsaa. JyC

cooyl-reayrtagh retrospective: Va ny Barrantee er nyannoo plaiynt noi kied-plannal va currit dy cooyl-reayrtagh da Studioghyn Fillym Ellanagh ayns Rhumsaa. BS

euar yew: Ta Glion Balley Euar faggys da Rhumsaa as t'eh ny voayl aalin feiy'n laa, agh lurg lhie ny greiney t'eh feer ghorraghey. CJ

femoilys requisition: Ta çhaglym-femoilys er ny reaghey ayns Rhumsaa ec lieh-oor lurg shiaght fastyr Jeheiney, sy troggal heear jeh'n scoill-ard. BS

goaill cheer land: Ren yn Chiarn Robard, Ree ny hAlbey, goaill cheer lesh lhuingys-chaggee mooar ec Rhumsaa er y hoghtoo laa jeig jeh Mee ny Boaldyn. Chron

laareagh (f.) floored, flooring: Ta Barrantee Rhumsaa geearree lhiasaghey ynnyd Raad-Yiarn Lectragh Vannin ayns y valley myr pairk-ghleashtan yl-laareagh. BS

mooinjer ny cheerey (f.) country folk: Er-lesh mooinjer ny cheerey Skeerey Maghal as paart dy chummaltee Balley Rhumsaa Dhoor

Perwick Harbour Creek: Mleeaney, t'ad goll gys tree traieyn Manninagh: Balley Cashtal, Perwick as Traie Hwoaie Rhumsaa. BS [Scand]

raadey anchorage, ride; give way: Ren ad raadey da DF; anchored: Va ny baatyn raadey ayns fastee Vaie Rhumsaa DF

Skeerey Maghal Maughold: Er-lesh mooinjer ny cheerey Skeerey Maghal as paart dy chummaltee Balley Rhumsaa dy nee Rachel Looney va keayrt dy row baghey marish yn dooinney eckish, Yuan, ayns skeerey maghal Dhoor

Skyal Sky Hill: haink eh syn oie gys y phurt enmyssit Rhumsaa, as dollee eh tree cheead deiney ayns keyll er liargagh y clieau ta enmyssit Skyal. Chron [Scand]

Stanlagh Stanley: Va mac ec my naim enmyssit Stanlagh va mysh queig bleeaney ny shynney na mish, as v'eh goll gys yn schoill grammadys ayns Rhumsaa. GB

studioghyn studios: Va ny Barrantee er nyannoo plaiynt noi kied-plannal va currit dy cooyl-reayrtagh da Studioghyn Fillym Ellanagh ayns Rhumsaa. BS

tonn liauyr (f.) long wave: Ta sleih ennagh gaccan mychione ocsyn ta noi cur er bun stashoon-radio tonn liauyr faggys da Rhumsaa. Dhoor

traastit pressed, squeezed: Wahl, va'n stoo traastit ayns feddan mooar, aghterbee as reagh ad shoh y lhiggey ayns magher va rish Bircham Avenue ayns Rhumsaa. DF

tram tram: Raink mee Rhumsaa mysh lieh lurg tree 'syn astyr, ghow mee cappan dy chaffee ayns shen as haink mee er ash dys Doolish er y tram lectragh. Dhoor

skeet news: Cha nel thousaneyn dy Ghaelgeyryn cheet magh foast agh car y vee shoh chaie ta mee er ve magh pynteragh as geddyn yn skeet ooilley veih dussan dy Ghaelgeyryn ec y chooid smoo, ayns Purt le Moirrey, Balley Chashtal as Rhumsaa. Dhoor; sneak

straneyn lines: Er y laa pointit, haink y ghaa heshaght ry cheilley ec Rhumsaa as hoie ad sheese ayns straneyn, y ree as y vooinjer echey er yn derrey heu as ny braaraghyn as adsyn maroo, er y cheu elley. Chron; ranks; series

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog